הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

11/02/2020

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית, ביום ד', 18.3.2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב דרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש,

תתקיים ביום ד', 25.3.2020, באותו מקום ובאותה שעה.

הנושאים שעל סדר היום:

  1. אישור עדכון מדיניות התגמול
  2. הארכת תוקף הסכם הניהול ועדכון דמי הניהול המשולמים לחברת הניהול של מר מצלאוי
  3. אישור מתן מענק חד פעמי, ליו"ר הדירקטוריון החברה, שהינו גם בעל שליטה בחברה
  4. עדכון שכרו של מנכ"ל החברה
  5. אישור הוספת מנגנון מימוש אופציות על בסיס מרכיב הטבה ( Cashless Exercise ) לכתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל החברה

המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, לסעיפים 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו- 2005, הינו תום יום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 17.2.2020 ("המועד הקובע").

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 11.2.2020 (אסמכתא: 2020-01-014979) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

 

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

 

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית, ביום ד', 18.3.2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב דרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש,

תתקיים ביום ד', 25.3.2020, באותו מקום ובאותה שעה.

הנושאים שעל סדר היום:

  1. אישור עדכון מדיניות התגמול
  2. הארכת תוקף הסכם הניהול ועדכון דמי הניהול המשולמים לחברת הניהול של מר מצלאוי
  3. אישור מתן מענק חד פעמי, ליו"ר הדירקטוריון החברה, שהינו גם בעל שליטה בחברה
  4. עדכון שכרו של מנכ"ל החברה
  5. אישור הוספת מנגנון מימוש אופציות על בסיס מרכיב הטבה ( Cashless Exercise ) לכתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל החברה

המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, לסעיפים 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו- 2005, הינו תום יום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 17.2.2020 ("המועד הקובע").

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 11.2.2020 (אסמכתא: 2020-01-014979) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

 

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

 

מפת פרויקטים


רפאל איתן 1, קרית אונו
*3302
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram