הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

21/07/2020

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית, ביום ד', 26 באוגוסט 2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה, בדרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ד', 2 בספטמבר 2020, באותו מקום ובאותה שעה.

הנושא שעל סדר היום:
אישור מתן מענק חד פעמי, ליו"ר דירקטוריון החברה, שהינו גם בעל שליטה בחברה
המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, לסעיפים 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו- 2005, הינו תום יום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 27.7.2020 ("המועד הקובע").

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 ביולי 2020  (אסמכתא: 2020-01-070744) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

מפת פרויקטים


רפאל איתן 1, קרית אונו
*3302
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram