הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה הכללית")

05/07/2020

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית, ביום ג', 28.7.2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב דרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 4.8.2020, באותו מקום ובאותה שעה.

פירוט הנושאים שעל סדר היום:
1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.
2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים.
3. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים.

המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב שיחול ביום 9.7.2020.
בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.
מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 5.7.2020 (אסמכתא: 2020-01-063118) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

 

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית, ביום ג', 28.7.2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב דרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 4.8.2020, באותו מקום ובאותה שעה.

פירוט הנושאים שעל סדר היום:
1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.
2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים.
3. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים.

המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב שיחול ביום 9.7.2020.
בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.
מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 5.7.2020 (אסמכתא: 2020-01-063118) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

מפת פרויקטים


רפאל איתן 1, קרית אונו
*3302
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram